Category

Valga vald

Category

Esimese asjana tuleb taastada stabiilne valla juhtimine. Siinkohal on oluline kõikide osapoolte koostöö, mis ei saa väljenduda vaid tühjas jutus, vaid reaalsetes tegudes. Valga vald ei saa areneda, kui üks pool pidevalt tööd halvab. Stabiilsusest algab kõik- energia ja teadmised tuleb suunata oma kodukoha arendamiseks, mitte teiste halvustamiseks. Mida oleme lubanud, seda ka teinud, kuid palju on veel teha! Viime lõpuni Valga Põhikooli ujula ja veekeskuse ehitamise, sealjuures võimaldame tasuta ujumise paljulastelistele peredele, pensionäridele ja puuetega inimestele. Projekteerime ja ehitame Valgast pärit esimese olümpiavõitja Alfred Neulandi nimelise multifunktsionaalse spordi- ja kultuurikeskuse, mida saavad kasutada nii spordiklubid, kooliõpilased kui ka kultuuritegelased. Pean oluliseks kiirendada ka asjaajamist vallamajas. Selleks lubame, et kirjadele, taotlustele ja pöördumistele vastatakse poole kiiremini ehk 30 päeva asemel 15 päevaga. Koostöös Jalgpalliliiduga viime alustatu lõpule ja ehitame jalgpallihalli Valga linna, aadressile Kuperjanovi 99. Jätkame kõikides vanuseastmetes kvaliteetse hariduse pakkumist. Korrastame ja muudame kaasaegseks Pedeli virgestusala rannapiirkonna. Rajame uusi kergliiklusteid, et luua võrdsed tingimused kõigile liiklejatele. Teeme korda Tambre tee. Taastame ettevõtluse ümarlauad, kus osalevad ettevõtjad ja vallavalitsuse töötajad.

Väga oluline on ka tasakaalu leidmine linna ja maa vahel Valga vallas. Teatavasti moodustus Valga vald alles oktoobris 2017 ning vallavalitsus alustas ametiasutusena tööd 2018. aasta algusest. Paljugi ei ole uues omavalitsuses veel lõplikult paika loksunud. Soovime tegusa ja sidusa kogukonna toel aktiivselt kaasata elanikke valla arendustegevusse. Vallavalitsuses olles käivitasime avalikud arutelud, kindel kavatsus on jätkata kohtumisi vallarahvaga ja osaleda kogukondlikel koosviimistel, et saada tagasisidet vallavalitsuse tegevusele. Kogukondade koostöö üle valla ning avatud partnerlus on jätkuvalt tähtsad. Nõnda peaks kokkuvõttes välja kujunema ka valla ühtsem ja tugevam identiteet.

Loome valla elanike jaoks väärika ja jätkusuutliku elukeskkonna!

Me ei kavatsegi mõelda Valga vallast kui ääremaast, vaid püüame ära kasutada kõiki oma võimalusi ja eeliseid. Ja neid pole sugugi vähe.

Käesoleva aasta jaanuaris, küsis ajakirjanik Katrin Lust minult Valga vallavanema arvamust—mis kasu on Valga vallale hooldekodudest?

Katrin Lust oli tegemas Kuuuurija saadet Paju hooldekodust ja esimese hooga vastasin, et  kohalik omavalitsus peab hoolt kandma abivajajate eest ning lisaks on hooldekodud Valga vallas suured tööandjad, tuues paljudele peredele leiva lauale.

Hetk hiljem sain aru, et tuntud ajakirjanik on mind lõksu püüdnud. Katrin Lust esitas kohe hulgaliselt avalikult kättesaadavaid dokumente, kuidas avalikest vahenditest „kinni taotud“ hooldekodud ei ole toonud omanikule –  Valga vallale – mitte mingit majanduslikku tulu. Niisiis hakkasingi uurima oma eelkäijate otsuseid ja sukeldusin süvitsi dokumentidesse.

https://kanal2.postimees.ee/pluss/video/?id=240273&fbclid=IwAR2tukipKN0TDlQNtiQPDFMfc501CXKIu_25hhYKpjikYLKKF8lXonP1rKE

Tänaseks on seesama saade viinud mind ja Kanal2 kohtupinki, kuna Monika Rogenbaum solvus kriitilise suhtumise pärast.

Tõlliste vald asutas 1998. aastal MTÜ Paju Pansionaadid ja andis ühingule ajaloolise Paju mõisa.

Ühingu asutamislepingus oli tingimus, et tegevuse lõpetamisel või müügil kuulub vara vallale tagastamisele. Kindlustamaks/tagamaks kontrolli ettevõtmise üle, oli põhikirjas algselt  ette nähtud kaks liiget ja uusi liikmeid sai vastu võtta ainult üldkoosoleku– ehk samade liikmete otsusega. Valdade ühinemise ajal 2017. aastal võeti eeldatavasti ühingu liikmeks veel neli endise Tõlliste valla funktsionääri. Ehk tänase Valga valla osalus lahustati viiendikuni ja kõiki otsuseid saavad langetada just need toredad inimesed. Ka selle viimase ja õige karmi otsuse, et vara kuulub MTÜ liikmetele, mitte enam vallale.

Taheval aga leidsin midagi, mis on lausa uskumatu. Kas tegu oli kohaliku omavalitsusega, millele kuulus hooldekodu, või hooldekoduga, millele kuulus kohalik omavalitsus?

Nimelt oli Taheva valla eelarve konsolideeritud, ehk ühendatud SA Taheva Sanatooriumi eelarvega ja kogu valla kulud olid 1,6-2 miljonit eurot, siis hoolekandeasutuse eelarve moodustas sellest ligi miljoni. Ka Kuuuurija saates avaldatud Taheva valla 2017. majandusaasta aruandest paljastub šokeeriv tõde,  et valla pangakontol olev raha kanti lihtsalt hoolekandeasutuse arvele.

Taheva oli 700 elanikuga väike vald ja tööga olid hõivatud umbes 255 valla kodanikku. Neist pea 90 töötasid valla palgal ja isegi täna ei ole hooldekodu asukatest kolmandikki Valga valla kodanikud.

Valga vallavanemana nägin, kuidas tegelikult ei ole võimalik valla eelarves suuri muutusi teha– vaja on teed korras hoida ja koole üleval pidada.

Taheva vallas aga liigutati sõrmenipsuga ja minu arvates toonase vallavanema Rogenbaumi poolt ainuisikuliselt suuremat osa valla rahadest oma huvidest lähtuvalt.

Just nimelt oma huvidest! Esitan lihtsa küsimuse –-kas valla rahvas oleks hääletanud selle poolt, et metsamüügist saadud raha—umbes 200 000 eurot—hooldekodule anda või osta paar autot hooldekodule? Kinkida ära 17 hektarit maad koos hoonetega?

Meie valitsus algatas kaasava eelarve ehk armas rahvas saab valida kuhu nad sooviks paigutada 50 000 eurot. Taheva vallas kodanikud kaasa rääkida ei saanud, vaid valla vabad vahendid paigutati kõik niinimetatud sanatooriumisse.  Hargla kooli ventilatsiooni ei soovinud toonane vallavõim korrastada, vaid suunas vabad vahendid jällegi hooldekodusse. Nüüd tuli leida Valga valla eelarvest 32 000 eurot ja asi lihtsalt ära teha.

Veel parem näide on kuidas Taheva vallal oli 2017. aasta alguses raha üle 400 000 euro aga juba paar kuud peale valdade ühinemisi oli Taheva eelarve üle 10 000 euroga rahandusameti andmeil miinuses. Nimelt tegi 2017 detsembris värske ühinenud Valga volikogu liige Monika Rogenbaum ettepaneku eraldada täiendavad summad Hargla koolile toolide ostuks ja selgus, et Taheva rahakott on tühi!

Kui palju on Valga kodanikke Paju ja Taheva hooldekodudes?

Monika Rogenbaum on öelnud, et hooldekodu tasud peavad olema võimalikult taskukohased. Nõus, aga mille pärast peab Valga vald doteerima teistest valdadest pärit klientide suurt mahtu? Kui pärisin vallavanemalt, Taheva ja Paju hooldekodu juhtfiguurilt Monika Rogenbaumilt aru siis ta vastas et ei tea!! Ma arvan, et ta teab väga hästi, et Valga kodanike osa hooldekodu ja asenduskodu klientide seas ei ulatu 20-30%-ni. Ehk näiteks kui Tahevale ehitati uus asenduskodu 320000 euro eest ja seal elab vaid 3 last Valga vallast, siis see paneb mõtlema investeeringute mõistlikkuse üle.

Hooldekodusid ei likvideerita ning töökohad ja hoolekanne peab säilima.

See kõik on ajalugu ja ma saan aru, millist kasu vananevas ühiskonnas või ääremaal hooldekodud toovad. Tegemist oleks ju igati kasuliku ning tarviliku ettevõtmisega, kui seda asja korralikult ajada. Vallarahvas saab tööd ja hooldekodu kohtadest on Eestis tõsine puudus.

Käesoleva aasta mais avati Helmes 160 kohaline erahooldekodu, millest kirjutas ka Tähelepanuväärne ja õpetlik lugu, kuidas rahastati hooldekodu rajamist. Hooldekodu ehituse maksumus oli kokku 1,16 miljonit eurot, millest 150 000 eurot saadi PRIA-lt, 210 000 eurot oli ettevõtja omaosalus ja 800 000 eurot koguti Crowdestate’i ühisrahastusplatvormil investorite finantseeringuna. Investoritele pakuti umbes 12% intressitulu ja juba valmis hooldekodu on valmis rahastama Swedpank.

Valgas on vaja panna rahva rahade eest ehitatud hooldekodud kogukonnale kasu tooma, mitte ainult väikese seltskonna huvisid esindama. Hinnanguliselt on tegu umbes kahe miljoni euroga, mis hetkel on sisuliselt valgakatele kasutult „pansionaatidesse“ ja „sanatooriumitesse“ kanditud.

Minu ettepanek uuele „avatud valitsemisstiiliga“ vallavõimule on lihtne! Moodustame erikomisjoni ja selgitame, kuidas saaksid kõik valgakad kasu suurest hooldekoduärist. Hooldekodusid ei likvideerita ja töökohad ning hoolekanne peavad säilima. Samas aga on fakt, et nende vahenditega, mis seni on meie vallas hooldekodudesse maetud, oleks paljud mured Valgas lahendatud. Avame silmad ja töötame selle nimel, et Valga vald ja meie enda inimesed oleksid paremas positsioonis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. juulil toimunud volikogu istungil otsustati anda vallavalitsusele volitus korraldada hange Priimetsa kooli spordihoone rajamiseks.
Esmapilgul tundub otsus igati tervitatav, sest õpilastele on paremaid sportimisvõimalusi hädasti vaja. Praegust olukorda, kus kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks kasutatakse koolimajast kilomeetri kaugusele jäävat võimlat, ei saa normaalseks pidada. See tekitab kooliperele ebamugavusi, kuid praeguse halli tingimused on sportimiseks kindlasti ka edaspidi paremad, kui uues hallis, kuhu tuleb ainult palliplats mis pole õpilaste jaoks just kõige motiveerivam. Ent süüvides volikogu otsuse tagamaadesse, kerkib rida küsimusi, millele vallavõimul puuduvad mõistlikud vastused. Ehk just sellepärast ei suutnud vallavanem Monika Rogenbaum volikogus selgitada, millistest vahenditest kavandatakse spordihoone ehitust rahastada ning kas aastate eest valminud projekt, mida kavatsetakse kasutada, vastab tänastele nõudmistele ja ootustele.
ᴠᴀʟɢᴀ ᴏɴ ꜱᴘᴏʀᴛʟɪᴋ ʟɪɴɴ.
Valgalased on sportlik rahvas ja väärivad nii harrastuspordis kui ka tõsisemate tegijate osas märksa paremaid tingimusi. Sellest lähtus oma tegevuses ka eelmine, aprillis poliitehnoloogiliste võtete abil ametist minema puksitud vallavalitsus. Toetudes naabervaldade kogemustele, otsustasime, et esmajärjekorras vajab Valga-Valka piirkond korralikku veekeskust, kus ujulale lisanduksid võimalused spamõnude nautimiseks. Täpselt nii nagu Tõrvas hiljuti avatud Veemõnulas. Leidsime, et parimaks lahenduseks oleks rajada veekeskus Valga Põhikooli juurde, tagades õpilastele tingimused ujumisaladega tõsisemalt tegeleda ning veemõnudele ligipääsu kõigile soovijaile.
Läbirääkimistel ministeeriumiga suutsime saada 400 tuhande eurose sihtfinantseeringu projekteerimistöödeks ning esmaste kulude katteks. Toonase peaministri Jüri Ratase toetus Valga Põhikooli ujula laiendusele, tõi veel 800 tuhat lisa. Jõudsime sõlmida ka lepingu projekteerimistööde alustamiseks, ent aprillikuine võimupööre peatas juba käivitunud protsessi.
Nüüd selgub, et uued vallajuhid on elanike poolt pikisilmi oodatud veekeskusest loobunud ning püüavad oma valimiste eelseid positsioone parandada Priimetsa koolile spordihoonet lubades.
Üʟᴇᴊᴀʟᴀ ᴛᴇʜᴛᴜ ᴇɪ ᴛÄɪᴅᴀ ᴏᴏᴛᴜꜱɪ.
Võib mõista praeguse Valga Vallavalitsuse soovi Priimetsa kooli spordihoonega võimalikult kiiresti alustada. Pole ju selle aasta aprillis ametisse asunud valitsejad seni millegi erilisega silma paistnud. Ootamatult võimu juurde sattunud vallajuhtidel läks mitu kuud, et toimuvast pilt ette saada ning siis saabus juba suvepuhkuste aeg. Nüüd avastati ehmatusega, et valimised seisavad ukse ees, kuid ühtki konkreetset saavutust pole valijatele ette näidata. Ja siis meenus aastaid riiulil tolmunud spordihoone projekt, mis välja kaevati, et see ilma pikemalt kaalumata käiku panna.
Vallajuhid ei mõista isegi hetkeks aega maha võtta, et endale selgeks teha ja siis ka avlikkusele selgitada, kas aastaid tagasi ametis olnud linnapea eestvedamisel valminud projekt on ikka parim. Kuidas sobib kavandatav spordihoone, mis jääks koolist poole kilomeetri kaugusele, tundide läbiviimiseks ning kas poleks otstarbekam leida võimalus ehitada galerii abil kooliga ühendatud spordikeskus, et lapsed saaksid ka sügisel ja talvel üleriieteta kehalise tundidesse minna? Lisaks tuleks projekt vaadata üle ka selle pilguga, kas see sobib tundidevälisel ajal pallimängudeks, võimlemistrennideks, treeningbaasiks maadluse ja poksi harrastajatele. Need on aga küsimused, mille üle ei taheta ega osata vastata. Oktoober läheneb ja on vaja kasvõi üht konkreetset algatust, millega valijate silmis särada.
ᴠᴀʟʟᴀᴊᴜʜᴛɪᴅᴇ ᴀꜱᴊᴀᴛᴜɴᴅᴍᴀᴛᴜꜱ ᴠÕɪʙ ᴛᴜᴜᴀ ᴏᴛꜱᴇꜱᴛ ᴋᴀʜᴊᴜ.
Lisaks sellele, et veekeskuse projekt määramata ajaks seiskub ja valgalased peavad käima veemõnusid nautimas Tõrvas või Pühajärvel, tekitab sihtotstarbeliste vahendite lahmiv ühelt realt teisele tõstmine ohu, et Valgale eraldatud raha nõutakse ebaõige kasutuse tõttu tagasi. Aga just see võib juhtuda, kui jätkatakse sama sõgedalt.
Kui volikogu istungil Monika Rogenbaumilt küsisin, kuidas suhtub haridusministeerium sihtotstarbeliste vahendite ümberkantimisse, vastas vallavanem rõõmsalt, et sellest on suva ja ministeeriumist olevat potsatanud tema postkasti rõõmusõnum, et võtke need sajad tuhanded ja kulutage kuidas tahate. Tore küll, aga nii need asjad ei käi! Eesti Vabariigis tuleb järgida finantsdistsipliini ja kulude osas anda aru nende otstarbekusest ja vajalikkusest. Ka Valga Vallavalitsus pole selles erand. Finantsanarhiat jätkates võime jääda ilma kogu 1,2 miljonilisest riigitoest ja see oleks juba tõsine löök, millega ei tohi riskida.
ᴋᴜɪᴅᴀꜱ ᴇᴅᴀꜱɪ?
Muidugi on Priimetsa koolile spordihoonet tarvis, kuid seda ei saa rajada Valga Veemõnula arvelt. Tekkinud olukorras tuleks valimiseelne erutus maha suruda ja minna edasi veekeskuse projekteerimisega, alustades samas ka arutelu, millist spordihoonet me Valka vajame ning kuidas saab selle ehitamist parimal viisil rahastada. Kindlasti tuleb finantside hankimiseks pidada läbirääkimisi valitsusega ja kaaluda erinevate tõukefondide ja toetusmeetmete kaasaamist.
Valga väärib nii veekeskust kui ka kaasaegset spordihoonet, ent selleni ei jõua valimiseelses õhinas lühiajalist poliitilist kasu taga ajades. Vallavalitsus peab töötama inimeste heaks, säilitades asjaajamises ja pikemate eesmärkide teostamises järjepidevuse, ükskõik, kes siis parasjagu võimul.
🃏Praegused vallajuhid üritavad mängida ägedat poliitpokkerit, ent välja kukub labane turakas. 🃏

Veebruari lõpus aset leidnud volikogu istungil võeti vastu Valga valla 2021. aasta eelarve, mis peab teenima valda ja selle elanikke parimal võimalikul viisil ning edendama samas vallavalitsuse eesmärke. Tegemist on ametis oleva vallavalitsuse esimese eelarvega, seni pidime lähtuma eelmise koosseisu omast. Arvan, et meie «esimene lapsuke» on hästi välja tulnud ja näitab, et valla rahaasjad on heas korras ja tasakaalustatud.

Liialdamata võib saavutuseks pidada juba sedagi, et koroonakriisist hoolimata saime hakkama valdkondlike palgakärbeteta. Lisan kohe, et ära jäi ka avaliku sektori palgatõus. Tuleb tänada valla inimesi, kes oma tööga on eelarvesse panustanud, aga samuti eelmist ja praegust riigivõimu toetuste eest.

Tänavustele investeeringutele annavad muu hulgas aluse ka COVID-19 investeeringutoetuste projektid, aga samuti valla arengukavas ja eelarvestrateegias püstitatud eesmärgid. Kokku on investeerimistegevusi kavas ligemale nelja miljoni euro eest.

Kõige kulukamad tööd on Tartu ja Pika tänava ringristmiku ehitus, Ramsi vesiveski remont, Valga bussipaviljonide soetamine ja nende remont. Eelarveraha jagub ka valla teistesse paikadesse. Näitena võiks tuua teede pindamistööd kogu valla territooriumil, mida tehakse enam kui 100 000 euro eest. Kui üks piirkond peakski tänavu saama eraldisi vähem kui teine, tuleb kindlasti vaadata pikemat perioodi, sealhulgas eelarvestrateegiat. Piirkondade tasakaalustatud areng on jätkuvalt oluline.

Ees ootavad näiteks Sooru kergliiklustee ehitus ja Jaanikese motokompleksi arendamine, samuti Tsirguliina korvpalliväljaku rajamine, Õru kultuurikeskuse ja Tsirguliina rahvamaja ehitustööd, Lüllemäe põhikooli köögi ja õpperuumide remont, Hargla kooli sisetööd ja tänavavalgustus.

Palju kõneainet on pakkunud Valga põhikooli ujula laiendus ehk veekeskuse rajamine. Alles hiljaaegu, kui opositsioon püüdis kokku panna uut vallavalitsust, teatas Ivar Unt Lõuna-Eesti Postimehe veergudel otsesõnu, et veekeskust meil praegu vaja ei ole. Kas opositsionäär on siis seda meelt, et peaksime loobuma 400 000 euro suurusest toetusest ja plaanitud sihtinvesteeringust suurusjärgus 1,2 miljonit eurot? Lihtsalt laskma tuulde need summad, mis me veekeskuse tarbeks riiklikest toetustest suure vaevaga välja rääkisime?

Ma ei väsi rõhutamast, et veekeskuse rajamine on ülioluline samm, mille oleme kindlalt võtnud nõuks astuda. Kavatseme selle suure ja kuluka projekti ka lõplikult ellu viia ning veemõnula valmis ehitada. Juba 2017. aasta kohalike valimiste ajal inimestega suheldes veendusin, et seda on valda juba pikki aastaid oodatud.

Vajadus nüüdisaegse veekeskuse järele, mis teenindab kogu valda ja ka kaksiklinna teisel pool piiri elavaid elanikke, on seega ilmselge. Veelgi enam vajavad meie valla lapsed ja noored seda keskust koos korraliku ujulaga, kus saab korraldada heal tasemel ujumisõpet. Olemasolev ujulakompleks oma vananeva tehnikaga poleks enam kaua vastu pidanud ja vajas nii või teisiti põhjalikke ümberkorraldusi.

Samal ajal ei pane me pausile koolivõimla rajamist kesklinnas, vaid otsime pingsalt võimalusi spordisaali jätkata selle projektiga järgmisel aastal.

Kuigi eelarve vastuvõtmisega on peamine raamistik paigas, kavatseme esitada volikogule lisaeelarve, mis toob aasta lõikes kaasa mõningaid täiendusi. Näiteks on maksutulude parema laekumise korral edaspidi võimalik pakkuda tasuta hommikusööki valla lasteaedades. Samuti loodame edasi liikuda uudsete teenusemajade rajamisega. Sellised elamud pakuksid nii majutust, kogukondlikke tegevusi kui ka sotsiaal- ja terviseteenuseid.

Nagu varemgi, kuulub suurim osa eelarvest haridusvaldkonnale: ümmarguselt 10,2 miljonit eurot. Eelmise aasta eelarvega võrreldes on tõus kaks protsenti. Huvihariduse toetus on võrreldes 2020. aastaga tõusnud veelgi enam – 27 500 euro võrra. Lisaks on üle toodud kasutamata jäänud huvitegevusraha summas 80 700 eurot. Spordiürituste läbiviimiseks on arvestatud 29 500 eurot ning kultuuriürituste korraldamiseks lausa 164 500 eurot.

Need summad peaksid tagama, et sel suvel saame pakkuda vallarahvale mitmesuguseid kvaliteetseid üritusi ja pidustusi, mis on viimasel ajal viiruse tõttu edasi lükkunud. Loodame siiralt, et pandeemia levik on selleks ajaks pidurdunud ja plaanitud kultuuriüritused saavad meie kõigi rõõmuks teoks.

Lõuna-Eesti on koos Tartuga 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn ning sellega seoses lisandub meie eelarvesse 15 500 eurot, mille eest saab korraldada lisaüritusi ja arendustegevusi kogu vallas.

Vajame vallarahvaga avatud suhtlust, ehkki see on olnud arusaadavatel põhjustel raskendatud. Üht-teist saab siiski kogukondade kaasamiseks ja suurema usalduse loomiseks ette võtta. Pean silmas kaasavat eelarvet, mille tegemiseks on ülim aeg. Veel märtsi jooksul tutvustame volikogule kaasava eelarve määrust, mis peaks saama toetuse ja lõpliku kinnituse. Sellele järgneb juba komisjoni moodustamine ja elanike teavitus.

Kaasava eelarve puhul lähtume suuresti piirkondlikust põhimõttest, seejuures jaotatakse kogusumma 50 000 eurot rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ettepanekute vahel. Nagu mõnes teiseski omavalitsuses, saavad valla elanikud esitada määratud summa kasutamise kohta ideid. Eelkõige puudutab see avalikult kasutatavaid objekte, mida enamik rahvast oluliseks peab.

Teeme kindlasti viimaks algust levinud praktikaga, et rahvas saaks valla valitsemises otseselt kaasa rääkida. Inimestel on võimalus sõna sekka öelda, kuidas valla raha jaotada ja millele seda kulutada. Ja sedasi võiks see olla ka igal järgneval aastal. Eesmärk on suurendada rahva heaolu ning just see ongi kogu eelarve peamine mõte.

Toon välja mullused säravaimad saavutused ning annab ülevaate mahukamatest töödest, mis alanud aastal Valga vallas ees seisavad.

Lõppenud aasta ei olnud sugugi mitte kerge jalutuskäik, vaid pakkus katsumusi ja raskeid hetki meile kõigile. Muidugi tõi aasta ka mulle palju uut, sealhulgas ametikoha vallavanemana koos vastutusrikaste ülesannetega.

Samas ei olnud enam võimalik vanamoodi edasi minna. Meil tuli hakkama saada teistsuguses olukorras ja teha mõndagi varasemast teisiti, ka seniseid harjumusi muutes. Paljugi oleks võinud minna paremini ilma koroonaviiruseta, aga tulime toime. Ise sain juurde hindamatuid kogemusi koos pühendunud meeskonnaga, kelle seas leidub inimesi, kes teevad sageli enamgi, kui neilt oodatakse.

Ei tahagi enam meenutada keerulisi hetki, olgu selleks kas või ajutine piirisulgemine või midagi muud, vaid võtta möödunud aastast kaasa kõik hea ja kasuliku. Õnneks saime suvel mõningast hingetõmbeaega, mis võimaldas edasiseks patareisid laadida. Nii saime ära pidada rea meeldejäävaid üritusi – nii linnas kui külades –, mida Valga vallas jätkus igale maitsele.

Koroonaepideemiast hoolimata ei jäänud elu sugugi seisma. Jätkasime Valga tööstus- ja ettevõtlusalade tugitaristu nüüdisajastamist, viies lõpule enam kui 1,2-miljonilise projekti, mis hõlmab tööstusalasid linna ümbruses. Oleme teadlikud ettevõtjate soovidest, milleks on eelkõige elamisväärse elukeskkonna loomine, vajalike teenuste olemasolu ja kiire teenindamine, ning anname vallavalitsuses selle kõige tagamiseks oma parima.

Tublisid ettevõtjaid meil õnneks jagub. Hiljaaegu selgusid järjekordsed Valgamaa ettevõtlusauhindade saajad. Märgiti ära ettevõtteid ja ettevõtluse edendajaid, kes oma aktiivse tegevusega kaasa aidanud piirkonna arengule. Nii teenis aasta teenindusettevõtte auhinna hotell Metsis – Valgas tegutsev eripärane perefirma on pakkunud kvaliteetset teenindust juba 15 aastat. Eriauhinna «Külastajate lemmik» pälvis Valga kohvik Johanna, kus on suurepärane tootevalik, imeline teenindus ning iseäranis hõrgud koogid.

Meil on veel paljustki rõõmu tunda. Valgas sai renoveeritud kaks suurepärast hoonet: koolimaja Vabaduse tänaval ja üürimajaks kohendatud arhitektuurimälestis aadressil J. Kuperjanovi 12, mis pälvis muinsuskaitseameti preemia «Aasta tegu». Need ilusad hooned rõõmustavad möödakäija silma ning kesklinn on nüüd senisest palju atraktiivsem nii kohalike kui ka külaliste silmis.

Kuidagi ei saa jätta mainimata tõelise ime sündi: see on kaksiklinna Valga-Valka piiriülene väljak ehk ühine linnasüda. Kahel pool piiri olev avalik linnaruum on väärt uudistamist ka praegu, aga kevade poole muutub see veelgi hubasemaks. Seal saab korraldada ühisüritusi ja mitmesuguseid muid tegevusi. Kindlasti hakkame nägema rohkesti külalisi piiril ühest riigist teise kiikumas, ühtlasi korraldame parema aja saabudes Valga-Valka ühise linnasüdame piduliku avamise. Tulge külla!

Suuri töid ja katsumusi jagub samas ka sellesse aastasse ning kergemaks ei lähe vähemasti tööalaselt midagi. Kaksiklinna keskuses ootab ees juba uus oluliste tööde etapp: ühise puhkeala korrastamiseks tuleb puhastada Pedeli paisjärved ja piiri ääres voolav Konnaoja liigsest taimestikust ning setetest.

Alustasime hiljaaegu ka Valga veekeskuse projekteerimist. Juba kahe aasta pärast on see ilmselt valmis ja saab vallaelanikele veemõnusid pakkuda. Veekeskus on ammugi oodatud ja sellest tuleb suurepärane koht, kus pere ja sõpradega lõõgastuda saab.

Ühtlasi teeme jõupingutusi, et tuua rohkem elu piirilinna uuele keskväljakule. Selleks on vaja pakkuda teenuseid, lisada atraktsioone ja leida otstarve ümbritsevatele hoonetele.

Oleme mõistagi koostanud uue aasta eelarve ning täiendanud üldist arengukava aastateks 2021–2025, mille sisu asumegi nüüd ellu viima. Samuti on paika pandud, millele kulutame riigilt saadud investeeringutoetuse, mille suurusjärk on 800 000 eurot. Aasta lõpuks jõudsime hanke pakkujatega lepingud sõlmida ning seega saame kohe uue aasta algul alustada mitmesuguste ehitus- ja remonditöödega. Need puudutavad lisaks linnale paljusid objekte – koolid, rahvamajad, korvpalliväljakud – Harglas, Lüllemäel, Õrus ja Tsirguliinas ning mitmeid teisi projekte, mida ei jõua siinkohal üles lugeda.

Väga oluline on ka tasakaalu leidmine linna ja maa vahel Valga vallas. Teatavasti moodustus Valga vald alles oktoobris 2017 ning vallavalitsus alustas ametiasutusena tööd 2018. aasta algusest. Paljugi ei ole uues omavalitsuses veel lõplikult paika loksunud. Soovime tegusa ja sidusa kogukonna toel aktiivselt kaasata elanikke valla arendustegevusse.

Usun, et sellele on kaasa aidanud ka avalikud arutelud. Vallavalitsuse liikmetel on kindel kavatsus jätkata kohtumisi vallarahvaga ja osaleda kogukondlikel koosviimistel, et saada tagasisidet vallavalitsuse tegevusele. Kogukondade koostöö üle valla ning avatud partnerlus on jätkuvalt tähtsad. Nõnda peaks kokkuvõttes välja kujunema valla ühtsem ja tugevam identiteet.

Me ei kavatsegi mõelda Valga vallast kui ääremaast, vaid püüame ära kasutada kõiki oma võimalusi ja eeliseid. Ja neid pole sugugi vähe.

Nagu teame, ei ole võitlus pandeemiaga veel võidetud, seegi on meie ühine katsumus. Aga talvise pööripäevaga sai murtud aasta pimedaim periood, päevad lähevad aina pikemaks ja valgemaks. Soovigem seda, et püsiksime jätkuvalt terved ja et maailm meie ümber saaks terveks. Siis täituvad ka töised plaanid ja isiklikud ootused. Uuel aastal uue hooga!

See oli ilmselt saatuslik kokkusattumus, et Valga vallavanemaks valiti mind kõige sügavama kriisi tipus: täpselt samal päeval, 13. märtsil, mil vabariigi valitsus kinnitas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ette nähtud eriolukorra abinõud. Seega asus uus vallavalitsus ametisse täiesti enneolematus olukorras, millega tuli end ülikiirelt kurssi viia ja ruttu tegutseda – pea ees vette hüpata ja ujuma hakata.

Arusaadavalt puudutas eriolukorraga kaasnev ajutine piirisulgemine piirilinna Valgat väga otseselt ja üsna valusalt. Seetõttu tuli ühe esimese sammuna esitada peaminister Jüri Ratasele kui eriolukorra juhile palve võimaldada Valga-Valka piiri ületuseks eriluba. Seda oli vältimatult vaja mõlemalt poolt piiri ületavate töötajate jaoks, et olulised tööandjatest ettevõtted suudaksid säilitada raskel ajal töövõime ega kannaks korvamatut kahju.

Õnneks saatis meie ettevõtmist edu ja Valga elanikele hakkas kehtima erand. Ometigi oli vallavalitsuse tegevus nii või teisiti seotud piiriületusega, olgu selleks siis inimeste nimekirjad, taotlused või midagi muud. Vestlesin isiklikult paljude murelike elanikega ja vastasin nende küsimustele.

Niisiis tähendas kriisi puhkemine vallavanemale vajadust otsesuhtluseks ettevõtjate ja asutustega – tööalast võimalust kiirendatud korras ametisse sisse elada, kui nii võib väljenduda. Suhtlesime pidevalt politsei- ja piirivalveameti, terviseameti, Valga haigla ja teiste ametkondadega ning pidasime iga päev kriisikomisjoni koosolekuid. Omavalitsuse ülesanne oli kontrollida piirangutest kinnipidamist, nagu näiteks koolide sulgemine. Tuli hoida kõigel silma peal, tavapärasem töörütm hakkas taastuma alles mai keskpaigast.

Mõistagi ei jäänud sel keerulisel ajal elu päris seisma. Peaminister Ratas tegi välk­visiidi, saabudes helikopteriga Valga piiripunktidesse kohe eriolukorra alguses, et veenduda piiriületuse toimimises. President Kersti Kaljulaid külastas Valgat aga hiljaaegu ja võis oma silmaga näha linna uuemaid arendusi nagu Kuperjanovi 12 asuv niinimetatud lõvidega maja ja keskväljak, mille ümbrus vajab omakorda edasist väljaehitust.

Riigipea visiit oli teretulnud ka seetõttu, et saime üheskoos Valka ringkonnaduuma esimehe Vents Armands Krauklisega arutada edasist piirilinnade koostööd. Suhtlemine Valka juhtidega on neil päevil olnud mõistetavatel põhjustel iseäranis intensiivne.

Kui otsida viirusest põhjustatud kriisist midagi kasulikku, siis töökorralduse paratamatu seisaku ajal leidus ka aega mõelda tulevikule ja pidada plaane. Ühtlasi sai lõplikult selgeks, et omavalitsuses võtab kõik tunduvalt kauem aega kui eraettevõtluses. Näiteks võib suuremate projektide hankesse jõudmine võtta reaalselt aega vähemalt pool aastat.

Tuleb järgida kõiki vastavaid toiminguid ja protseduure, seega on vaja varuda kannatust, kuna otsustusprotsess lihtsalt on selline. Pealegi ei olnud meil teist võimalust, kui lähtuda eelmise valitsuse kinnitatud eelarvest ja struktuurist, mis seadis tegevusele teatud piirid.

Siinkohal ei saa ilmselt mööda minna kriitikast, mis ei ole kõige meeldivam. Kindlasti on kõik lugejad kuulnud heast tavast anda uuele valitsusele sada kriitikavaba päeva.

Aasta tagasi ütles president Kaljulaid, et kuna sellest tavast enam ammu kinni ei peeta, võiks nüüd võtta 100 vihavaba päeva. Kas oli ehk liiga naiivne eeldada, et Valga vallavalitsusele antaks need sada päeva kas siis kriitika- või vihavabalt? Eriti just arvestades eriolukorda ja üldist teadmatuse õhkkonda.

Ise oleksin küll soovinud kriitikutelt mitte iga hinna eest vigade otsimist, vaid pigem mõistvamat suhtumist ja isegi ühtset tegutsemist sel erakorralisel perioodil. Kahju küll, kuid seda paraku ei juhtunud, aga eks elame edasi ja oleme suure kogemuse võrra rikkamad. Teatavasti on valda juhtimas noor ja värske meeskond koos küpsema elu- ja töökogemusega inimestega. Selline kooslus on igati õige ja omavaheline meeskonnatöö toimib hästi.

Olen kindlalt seda meelt, et kasutada tuleb avatud käitumismudelit kõiges, mis puudutab valla juhtimist. Tajun selgesti, et valla elanikud on väsinud vastasseisudest ja võimumängudest, mis on kestnud pea kolme aasta vältel. Nad ootavad selle asemel vallavalitsuse ja volikogu vahel elementaarset koostööd.

Pahandused kanduvad ju kaugemalegi ja rikuvad valla mainet. Sellest on juttu olnud varemgi. Loodan, et nüüd suudame kõik koos kodurahust kinni pidada ja usaldamatuse õhutamisest üle saada.

Valga vallas on käimas paljud investeeringud, kuid kirjeldatud põhjustel saame oma töövilju maitsma hakata mitte varem kui sügisel.

Siiski saab juba praegu välja tuua paar saavutust. Nimelt oleme korda tegemas bussipeatusi ja spordiväljakuid, plaan on rajada koerte jalutusväljak ning laiendada Pedeli-äärset terviserada.

Samuti algab peagi Pika tänava ja Tartu maantee ringristmiku ümberehitus. See objekt on minu hinnangul eriti oluline, kuna tegu on linna ühe nii-öelda visiitkaardiga, sest selle ristmiku kaudu sisenetakse Valga linna nii Pärnu, Viljandi kui ka Tartu suunalt. Kui aastaid riivas see ala silma oma plastikpiiretega, siis nüüd saab ristmik nüüdisaegse lahenduse ja ilme.

Eks igas halvas asjas võib leida midagi head. Möödunud kriisiperiood tõi kaasa Eesti valitsuse otsuse eraldada omavalitsustele riigi lisaeelarvest 130 miljonit eurot, millega leevendatakse koroonaviirusest tingitud kriisi tagajärgi ja turgutatakse majandust. Nüüdseks on selgunud toetuse suurus Valga vallale ja see on 1,6 miljonit eurot. Mõistagi on lisaraha saamine väga tervitatav ja kulub marjaks ära. Näiteks teedeehituseks on eraldatud 484 000 eurot.

Praegu käibki põhitöö selle ümber, kuidas summasid võimalikult otstarbekalt rakendada ja vallale kasu tuua ning elu paremaks muuta.

Vallavalitsus jätkab suvel oma tööd usinalt – ikka selleks, et esimesed käegakatsutavad viljad juba sügiseks valmiksid.