Valga vald 2021-2025

 • Valga vald on 2017. aastal moodustatud omavalitsusüksus Eestis Valga maakonnas.
 • Valga vallaks ühinesid Valga linn, Õru, Tõlliste, Karula ja Taheva vald.
 • Pindala: 750 km²
 • Elanikke: 15 486
 • Rahvastikutihedus: 20,7 in/km²

Valga on Eesti kõige lõunapoolsem linn. Enne iseseisvate Eesti ja Läti riikide teket moodustas Valga koos Läti Valkaga ühtse linna. Valgat läbib Pedeli jõgi. Linnas asub Valga raudteejaam. Elanikke on 2019. aasta seisuga 12 182.

Valga linna ja valla elanike arv on paraku pidevas languses ning pikaajaline demograafiline prognoos on negatiivne.

Tulevikku suunatud arenguks on vaja teha õigeid käike, tuleb mõelda ja tegutseda julgelt, kuid ka iga otsuse eest vastutada. Eesti Keskerakond on aastate jooksul tõestanud nii valitsuses, Riigikogus kui kohalikes omavalitsustes, et suured sammud on võimalikud.

Valga vallas muutsime juhtimise läbipaistvaks, lähendasime linna ja ühinenud maapiirkonnad, lõime paremaid tingimusi ettevõtluse arenguks ning töökohtade tekkeks, parendasime ühendusi ja teid, rajasime vajalikke hooneid, arendasime Valga-Valka ühtset kultuuri- ja majandusruumi.

Mida oleme lubanud, seda ka teinud! Kuid palju on veel teha!

Allpool saab huviline tutvuda Keskerakonna platvormiga, millised tegevused on Valga vallas arenguks paika pandud:

 

Keskerakond Valga vallas TEEB:

 

 • Viime lõpuni Valga Põhikooli ujula ja veekeskuse ehitamise.
 • Võimaldame tasuta ujumise pensionäridele ja puuetega inimestele.
 • Tõstame õpetajate, kasvatajate ja treenerite palka läbi kohalike omavalitsuse lisatasu.
 • Koostöös riigiga võtame eesmärgiks kaotada lasteaia kohatasu.
 • Suurendame sünnitoetust.
 • Tagame kodulähedaste alg- ja põhikoolide säilimise.
 • Võimaldame tasuta toidu koolis ja lasteaias.
 • Projekteerime ja ehitame Valgast pärit esimese olümpiavõitja Alfred Neulandi nimelise spordi- ja kultuurikeskuse.
 • Viime lõpuni Valga värava – jaamahoone rekonstrueerimise.
 • Teeme põhjalikult korda Tambre ja Lõuna tee.
 • Rajame uusi kergliiklusteid.
 • Muudame võimalikult palju kruusateid tolmuvabaks.
 • Tihendame ühistranspordi sõidugraafikuid ja rakendame kogu vallas nõudetranspordi süsteemi.
 • Jätkame nn kolemajade lammutamisega.
 • Viime sisse eelkõige Valga kesklinna eramajade fassaadide parendamise toetuse.
 • Suurendame kaasavat eelarvet.

 

KODUKOHA HEAKS

 • Võimaldame tasuta ujumise pensionäridele ja puuetega inimestele ning suurendame laste ujumiskoolituse mahtu ja kvaliteeti.
 • Viime lõpuni Valga Põhikooli ujula ja veekeskuse ehitamise.
 • Suurendame märgatavalt sünnitoetust.
 • Suurendame ranitsatoetust.
 • Tagame Priimetsa kooli õpilaste kehalise kasvatuse tunnid sisetingimustes.
 • Pedeli paisjärvede äärde rajame tänavavalgustuse.
 • Peame oluliseks kiirendada ka asjaajamist vallamajas. Selleks lubame, et kirjadele, taotlustele ja pöördumistele vastatakse poole kiiremini ehk 30 päeva asemel 15 päevaga.
 • Toetame omastehooldajaid ning tagame hooldusvajadusega inimestele kättesaadava kvaliteetse ja inimkeskse hoolduse.
 • Uudse asjana viisime sisse kaasava eelarve, ent peame vajalikuks selle osakaalu kasvatada, suurendades summat ja laiendades kasutusvõimalusi rohkemates valdkondades.
 • Rajame üldkasutatavad tualetid Valga linna.
 • Rajame uusi mängu- ja spordiväljakuid.
 • Teeme jalakäijate tee Tartu maanteele Valga linna.
 • Kogu vallas loome paremad tingimused loomade kasvatamiseks ja nende hoidmiseks.
 • Pöörame kriisiolukordades rohkem tähelepanu elanike teavitamisele ja koolitustele.

 

HARIDUSE JA KULTUURI HEAKS

 • Säilitame Täiskasvanute Kaugõppe Gümnaasiumi praegusel kujul, võimaldades kvaliteetsemat haridust ja haritust täiskasvanutele.
 • Tagame, et kõigil õpilastel on võimalik õppida lisaks oma emakeelele veel kahte võõrkeelt.
 • Tõstame pedagoogide (sh alushariduse, üldhariduskoolide, gümnaasiumide ja kutsekoolide ning erikoolide õpetajate, treenerite, huvihariduse õpetajate, huviringide juhtide ja noorsootöötajate) palka läbi kohalike omavalitsuse lisatasu.
 • Koostöös riigiga võtame eesmärgiks kaotada lasteaia kohatasu, et tagada võrdne alushariduse kättesaadavus hoolimata perekonna majanduslikust olukorrast.
 • Tagame kodulähedaste alg- ja põhikoolide säilimise. Toetame täiendavalt maakoole, sest hea ja kvaliteetne haridus peab olema tagatud ka keskustest eemal.
 • Viime sisse spordistipendiumi süsteemi valla parimatele sportlasele.
 • Jätkame kooliõpilaste stipendiumite süsteemiga ja suurendame nende arvu.
 • Loome tingimused, et gümnaasiumiõpilane saaks soovi korral kooli lõpuks juhiload.
 • Võimaldame tasuta toidu koolis ja lasteaias.
 • Tõstame lasteaedades ja koolides veelgi eesti keele õpetamise kvaliteeti.
 • Projekteerime ja ehitame Valgast pärit esimese olümpiavõitja Alfred Neulandi nimelise spordi- ja kultuurikeskuse.
 • Renoveerime Jaanikese motokompleksi, taastades selle endisaegse hiilguse.
 • Koostöös Jalgpalliliiduga ehitame jalgpallihalli Valga linna aadressil Kuperjanovi 99.
 • Koostöös erakapitaliga rajame Valga linna kaasaegse kino.
 • Jätkame huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse parandamisega. Eesmärk on tagada igale üldhariduskooli õpilasele vähemalt üks tasuta huvialaring.
 • Hangime vabaõhu liuväljakule kunstjää seadmed.

 

ETTEVÕTLUSE HEAKS

 • Viime lõpuni Valga värava – jaamahoone rekonstrueerimise.
 • Teeme põhjalikult korda Tambre ja Lõuna tee.
 • Loome tingimused Valga-Valka ühtse majandus- ja kultuuriruumi jätkuvaks arendamiseks.
 • Taotleme Eesti ja Läti riigilt raudteeühenduste Tartu-Valga-Riia ja Valga-Pihkva suunas kaasajastamist nii reisijate kui kaupade veoks, taastades sellega Valga kui olulise raudteesõlme endisaegse hiilguse.
 • Taastame ettevõtluse ümarlauad, kus osalevad nii ettevõtjad kui vallavalitsuse töötajad.
 • Aitame kaasa riigipoolsete kiire internetiühenduse programmide evitamisele.
 • Loome Valga-Valka ühistegevuse jaoks koordinaatori ametikoha.
 • Arendame turismi nii valla identiteedi kui traditsiooniliste ja uute ürituste organiseerimise kaudu.
 • Rajame turismi atraktsiooni Ramsi vesikeskuse juurde.

 

MAA- JA LINNARUUMI ARENDAMISEKS

 • Investeeringute tegemisel ja vallaelu korraldamisel arvestame pikaajaliste kliimamuutustega ning Euroopa Liidu loodust säästva rohepöörde poliitikaga.
 • Püstitame Valga linna sissesõiduteedele Valga sümboolika ja infoga plakatid.
 • Jätkame tasuta ühistranspordi arendamist. Tihendame sõidugraafikuid ning parendame busside kvaliteeti. Valga linnas võtame kasutusele väiksemad bussid ja tihendame liinivõrgustikku.
 • Rakendame kogu vallas nõudetranspordi süsteemi.
 • Korrastame ja muudame kaasaegseks Pedeli virgestusala rannapiirkonna.
 • Alustame Pärna ja Pika tänavate sildade rekonstrueerimisega. Ramsi sillast teeme turismiobjekti, koos vee- ja maa-aluste piiriületamise võimalustega.
 • Rajame uusi kergliiklusteid, et luua võrdsed tingimused kõigile liiklejatele.
 • Teeme valmis Pedeli ja Priimetsa vahelise terviseraja.
 • Jätkame nn kolemajade lammutamisega.
 • Viime sisse eelkõige Valga kesklinna eramajade fassaadide parendamise toetuse.
 • Ehitame koostöös riigiga eakatele teenusmajad.
 • Muudame võimalikult palju kruusateid tolmuvabaks.
 • Loome paremad tingimused lemmikloomade eest hoolitsemiseks ja nendega koosolemiseks.

 

Loome valla elanike jaoks väärika ja jätkusuutliku elukeskkonna!