“Rikas pole mitte see, kel on palju, vaid see, kes palju annab”. Nii on öelnud saksa-ameerika
filosoof Erich Fromm. Tema sõnad meenusid mulle, kui sotsiaaldemokraatide eestvedamisel
jõudis Riigikogu menetlusse seaduseelnõu, mis pöörab rohkem tähelepanu nendele
omavalitsustele, kus on suurem eakate inimeste osakaal, ning mis näeb ette, et jõukamad linnad
ja vallad annavad selleks mõnevõrra suurema panuse. Rahvakeeli on selle hellitusnimeks saanud
Robin Hoodi eelnõu.

Mul on hea meel, et eelnõu läbis kolmapäeval Riigikogus esimese lugemise ja loodetavasti
saame selle veel selle kuu jooksul lõplikult heaks kiita. Loomulikult toob iga seadusemuudatus
kaasa erinevaid reaktsioone, kuid endise Valga vallavanemana ja Kagu-Eestist valitud saadikuna
leian, et see algatus suurendab äärealade omavalitsuste eelarvet ja aitab hoida elu maapiirkonnas,
kus elanikkond väheneb ja vananeb. Loomulikult mõistan Tallinnast ja Tartust ning neid
ümbritsevatest omavalitsustest kostvaid nurinaid, kuid leian, et omavalitsusjuhid peaksid tajuma
ka suuremat pilti. Alljärgnevalt püüan selgitada, miks on vaja omavalitsuste rahastamist
õiglasemaks muuta.

Teenused peavad säilima
Eestis on regionaalne ebavõrdsus lubamatult suur, kahe kümnendi jooksul on väljaspool Harju ja
Tartumaad elanike arv vähenenud umbes viiendiku võrra. Ligi kolmandik on vähenenud lapsi ja
tööealisi, kuid samal ajal on kasvanud üle 65aastaste arv. Samuti on maakonniti võrreldes
palkade erinevused suured ega ole 20 aastat vähenenud. Kõrgepalgalised töökohad ja jõukus on
koondunud Harjumaale ning Tartu piirkonda. See on viinud olukorrani, kus kohalike
omavalitsuste rahaline võimekus arendada teenuseid ja elukeskkonda on väga erinev. Me ei saa
lubada olukorda, kus väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi peavad omavalitsused
rahapuuduse tõttu sulgema koole, lasteaedu ja raamatukogusid. Inimesed vajavad igal pool Eestis
samaväärseid kohalikke teenuseid. Nende pakkumine ei tohi sõltuda omavalitsuse asukohast või
suutlikkusest. Seda ei saa lubada ka põhiseaduse sotsiaalriigi põhimõte. Me ei saa lihtsalt istuda ja kõrvalt vaadata, kuidas äärealadel ja ka mõnel pool maakonnakeskustest elu hääbub ning
noored kolivad mujale.

Antud eelnõu ei ole kindlasti ainus imerohi selle vastu, kuid aitab olukorda sellistes
omavalitsustes leevendada. Omavalitsuste-vahelist rahalist ebavõrdsust peaks tasakaalustama
tasandusfond, kuid kuna riigieelarve on suures defitsiidis, ei ole võimalik riigieelarve tulude
arvelt tasandusfondi suurendada. Seetõttu näebki eelnõu ette tulumaksu ümberjagamise, millega
suurendame vähem tulukate omavalitsuste tulusid. Samal ajal ei kärbita tulukamate
omavalitsuste reaalseid tulusid, vaid tulevikus laekuva tulumaksu kasvutempot.

Lisaraha mingu lastele
Järgmisest aastast suurendatakse järk-järgult residendist füüsilise isiku riiklikult pensionilt
eraldatavat tulumaksuosa ja vähendatakse samal ajal neile muust maksustatavast tulust
eraldatavat tulumaksuosa, kuni 2027. aastaks on mõlemad võrdselt 10,23% füüsiliste isikute
brutotulust. Sellega tõstame suurema eakate osakaalu ja väiksema tööealiste keskmise
sissetulekuga omavalitsuste tulusid ning tagame kõikidele omavalitsustele laiapindsema
tulubaasi kasvu.

Lisaks nähakse tulumaksu laekumise muudatusega kaotavatele omavalitsustele ette tulubaasi
vähendamine aastane lagi, näiteks tuleval aastal ei saa ühegi omavalitsuse tulumaksu laekumise
kasvu vähendamine olla suurem kui 1,5%. Seda ületav vähendamine kompenseeritakse perioodil
2025–2035. Nii on tulubaasi ümberkorralduse tegeliku mõju jaotumine 11 aastale. Seega on
tegemist olulise regionaalpoliitilise sammuga, et ka väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi
oleks heal tasemel teenused ning kõikjal Eestis oleks võrdselt hea elada.

Valga vald on antud muudatuse üks suuremaid võitjaid. Tuleval aastal suureneb valla eelarve
232 000 ja 2026. aastal rohkem kui poole miljoni võrra. 2029. aasta pluss on koguni üle 900 000
euro. Südamest loodan, et vallajuhid kasutavad lisaraha targalt ja elanike huvidest lähtuvalt.
Esmajoones tuleks loomulikult loobuda plaanist sulgeda kodutute loomade varjupaik. Pikemas
vaates kasutaksin lisanduvaid vahendeid laste heaolu tõstmiseks, olgu selleks siis haridusse ja
huviringidesse panustamine või uute mänguväljakute rajamine. Usun, et ilusad mälestused
lapsepõlvest aitavad hoida kodukohaga tugevat sidet ka täiskasvanuikka jõudes.

Kuigi Eesti majandusel ei ole praegu parimad ajad, tasub siiski meeles pidada, et meie riik
kuulub inimarengu näitajate poolest maailmas kõrge inimarengutasemega riikide hulka. Koos jõukuse kasvuga on muutumas ka meie mõttelaad, mille kohaselt hoolitseme järjest rohkem selle
eest, et nõrgemaid ei jäeta maha. Järgime seda põhimõtet nii üksikisiku kui ka omavalitsuste
tasandil ja peame meeles loo alguses välja toodud Erich Frommi mõttekäiku.

Comments are closed.