Kagu-Eesti ehk Valga-, Põlva- ja Võrumaa omab ainuüksi Eesti terviklikkuse püsimise seisukohalt suurt väärtust. Kõik nimetatud maakonnad on küll erinevad näiteks loodusmaastike ja keelemurrete poolest, kuid samas ühendab meid praegusele heaoluühiskonnale omane majanduslik mahajäämus võrreldes Põhja-Eesti elanikega. Kagueestlased on oma loomult töökad ja kestva identiteediga rahvas, kelle heaolu ja toimetulek on liiga pikalt valitsuse poolt tähelepanuta jäetud. Ka meie hääl peab jõudma Riigikokku!

Kagu-Eesti võiks olla tuleviku Eesti heaolu suunanäitajaks

Elu keskkonnas, kus on neljarealised maanteed, mustkattega väiketeed, kogu Eestit hõlmav kiire internet, hea lennuühendus, kiire raudteevõrgustik, inimeste loodussõbralik elamiskeskkond, jätkusuutlik ettevõtlus, endaga toimetulevad kogukonnad, külad ja väikelinnad. Kus väärtustatakse kasvatajaid ja õpetajaid, kus panustatakse teadusesse, haridusse ja haritusse laiemalt. Kus väärtustakse inimest, kus elanikud tunnevad end täisväärtuslike Eesti kodanikena.

Läheneva Riigikogu valimiste eel loodan, et kõigil kandidaatidel on peamisteks teemadeks meie elanike julgeoleku ja toimetuleku tagamine

Toimetuleku all pean silmas mitte üksnes ääretult kõrge inflatsiooni tingimustes hakkama saamist vaid elamisväärse keskkonnaga helgemat tulevikku, kus südamerahuga järeltulevat põlve kasvatada. Julgeolek tähendab muuhulgas meie kaitsekulude suurendamist, head koostööd meie liitlastega, kuid ka arvestamist, et meie agressorist naaber ilmselt veel aastakümnete jooksul oluliselt ei muutu. Julgeoleku tagamiseks ei tohiks teha järeleandmisi meie elanikkonna heaolu ega kodukeskkonna arvelt. Siiski peaksime suutma ära hoida sõja jõudmise meie maale, kus suurriigid ja riikide ühendused lahendavad omavahelisi probleeme vägivallaga meie kodumaal. See asjaolu tõstatab nii mitmeidki küsimusi, mille lahendamist ootame kõik, kuid kindlasti ei tohi nende lahendusteni jõuda kergekäeliselt vaid läbi kaalukate otsuste. Muidugi ootame neid lahendusi muuhulgas uutelt Riigikogu liikmetelt, kuid peame ka ise andma omapoolse panuse ja sisendi valitud saadikute näol, kes meie elanike huve riigi tasandil esindavad.

Kuidas me kõik suudaksime veel paremini kagueestlaste huvide eest seista?

Eesti on väike riik, kus reforme ellu viia on hõlpsam kui suurtes riikides. Üheks reformiks peab kujunema riigireform, mille peamisteks eesmärgiks peab olema otstarbetu bürokraatia vähendamine. Tähtis on omavalitsuste rolli suurendamine ning ülesannetele vastav rahastamine. Peame tunnistama, et elanikkonna vananemise, julgeoleku riskide suurenemise, viimase aasta suure immigratsiooni laine ja rohepöörde kiire teostamise tingimustes suurenevad paratamatult ka omavalitsuste funktsioonid. Ühelt poolt peavad omavalitsused suurendama endi tulubaasi, investeerides vajalikesse taristutesse ja haridus- ning sotsiaalsüsteemi, kuid teisalt peab keskvalitsus suurendama omavalitsuse käsutusse jäävat füüsilise isiku tulumaksu määra. Kohalikud elanikud teavad paremini, missugused probleemid nõuavad lahendamist. Tundub, et poliitikute seas on tabuteemaks olemasoleva maksusüsteemi muutmine, kuid sellise süsteemiga ei ole otstarbekas edasi liikuda, sest majanduskeskkond maailmas on palju muutunud. Tähtis on idee tasandilt jõuda tegudeni. Olen selle poolt, et tuleb alandada toiduainete ja mõnede kultuuriteenuste käibemaksu ning vajaduspõhiselt kompenseerida ka toetusmeetmetega energiakulude järsku kasvu. Kõik ikka selleks, et maksustada rikkaks olemist, mitte rikkaks saamist, vähendada varanduslikku ebakõla elanike ning regioonide vahel, sealhulgas näiteks kagu- ja põhjaeestlaste vahel.

Kagueestlasena olen üles kasvanud ja koolis käinud Valgas

Valga arengulugu on ühe Kagu-Eesti väikelinna lugu. Mul oli suur võimalus töötada Valga vallavanemana. Lähtusime oma meeskonnaga eeldustest, et omavalitsus on kõigi vallavaelanike jaoks, aga ka sellest, et valla juhtimine peab olema efektiivne, eesmärgipärane, arusaadav ja läbipaistev. Kõik selleks, et taastada Valga kui eduka piiri- ja raudteelinna hiilgus, et luua Valga-Valka majanduslik ja kultuuriline kaksiklinn, et parandada teid ja koondada elanikke ja õpilasi südalinna, et tõsta hariduse ja kasvatuse kvaliteeti. Selle kõige otstarbeks investeerisime pea pooleteise aasta jooksul 3 miljonit eurot, kuid mis peamine, vallavanemana sain väärtusliku kogemuse, kuidas mõista omavalitsusüksuse probleeme ja nende lahendamisviise ning kuidas neid kogemusi rakendada juba kogu riigi (eelkõige Valga-Võru-Põlvamaa) tasandil.

Olen vankumatul seisukohal, et Kagu-Eesti mured peavad jõudma Toompeale! Seepärast lasubki meil kagueestlastena kohustus valida uus saadik, kes seisab veelgi valjema häälega Valga-, Võru- ja Põlvamaa elanike toimetuleku eest.

Comments are closed.